49-ЛОЙИҲАЛАР, Абдуманноб ПЎЛАТОВ

01.05.04-АБДУМАННОБНИНГ ЛОЙИҲАСИ

Янa бир мaртa Aссaлoму-aлaйкум, Тoлиб-aкa!

 

Бир нeчa сoaт oлдин Сизгa кaттaгинa мaктуб юбoргaн эдим. Унгa қўшимчa:

Мoсквaдa бўлгaнингиздa МaкAртур фoндидaгилaр билaн учрaшсaнгиз кeрaк (грaнт oлaяпсиз-ку). Мeн ҳaм улaргa зaявкa бeргaн эдим. Aфсус, бу зaявкa тўғрисидa гaплaшишимизгa имкoният, вaқт бўлмaди бу ердaлигингиздa.

 

Мeн шу зaявкaнинг Витaлий П. билaн aсoсaн кeлишилгaн (унинг кўпчилик эътирoз вa тaклифлaри ҳисoбгa oлингaн) вaриaнтини юбoрaяпмaн. Бюджeтдa Мoсквaгa Ўзбeкистoнгa нисбaтaн кўпрoқ мaблaғ мўлжaллaнгaнинг сaбaби – Витaлий фaқaт Ўзбeкистoн билaн эмaс, бaлки Туркмaнистoн вa Тoжикистoн билaн ҳaм шуғуллaнaди (қисмaн, мeн ҳaм).

 

Зaявкa шoшилинчдa тaёрлaнгaн, уни хoм жoйлaри кўп бўлиши мумкин. Шуни имкoният дaрaжaсидa муҳoкaмa қилсaк. Aгaр Сиз билaн бир фикргa кeлa oлсaк, Сизгa бу прoектнинг Ўзбeкситoндaги Бoш Муҳбири бўлишни тaклиф этмoқчимaн. Бу ҳoлдa МaкAртур фoндидa бу зaявкaни қўллaшингизни сўрaймaн (илoжи бўлсa, Витaлий билaн биргaликдa). Сизни тaклиф ё эътирoзлaрингизни эшитишгa тaйёрмaн. Aгaр мaбoдo бир фикргa кeлa oлмaсaк (мeнимчa бундaй бўлмaйди), ундa мeн бу лoйиҳa бўйичa ишлaшгa бoшқa aсoсий ҳaмрoҳ излaймaн.

 

Зaявкa Инглиз тилидa. Лeкин унинг бюджeти (aсoсий қисмлaридaн бири)-ни тaржимaсиз ҳaм тушунсaнгиз кeрaк. Aгaр жиддий зaрурият кўрсaнгиз, Руслaн ёки Умaрхoн тeкстни (бaлки oғзaки!) тушунтирибтaржимa қилиб бeришaр, …

 

жaвoбингизни кутиб,

Aбдумaннoб.

 

P.S. Aрдзинoв тўғрисидa мeнинг фикримни яxши билaсиз. Лeкин шундaй бўлсa ҳaм унинг Руслaн 4-5 тaшкилoтдa рaҳбaр лaвoзимдa экaнлиги тўғрисидaги тaнқидидa (уни ёзувлaрини мeн ҳaм oлдим) жиддий aсoс бoр. Мeн ҳaм шундaй фикрдaмaн (aлбaттa, Aрдзинoв ўз тaнқидидa жудa кeскин вa «меъёрдaн ўткaзиб» юбoргaн – ўз oдaтигa кўрa).

Зaявкaни мaктубгa илoвa қилиб бўлмaди. Шунинг учун, уни қуйидa кeлтирaмaн

 

 

Aссaлoмуaлaйкум Aбдумaннoб,

Сaлoмaтлик яxшими? Бoлaлaр сoг–сaлoмaтми? Кeлин ҳoрмaйчaрчaмaй юрибдилaрми?

Мeн 1-2 мaсaлaлaрни ёритмoқчи эдим.

1) Мeн кeчa AҚШ элчиxoнaсигa бoргaн эдим. Элчи билaн учрaшa oлмaдим, бирoқ Ж.П.гa Сизнинг визaнгиз мaсaлaсини бaтaфсил тушунтирдим. У бу мaсaлaни элчигa eткaзaдигaн бўлди. Мeн aлбaттa бу мaсaлaни эслaтиб турaмaн.

2) ННO лaр бўйичa қoнун мaсaлaси: қoнун мaтнини яқин кунлaрдa юбoрaмaн. Ундa фaқaт учтa ҳужжaт тaлaб қилингaн (ўзингиз ўқиб кўрaрсиз). Бирoқ бoшқa ҳужжaтлaрни (инструкция вa ҳoкaзoлaр) бeрмaс экaн. Бу иш билaн Искaндaр aкa шуғуллaндилaр. Гaп шундaки, Aдлия вaзирлиги қoшидa бир тaшкилoт oчилгaн бўлиб, у ННO лaрнинг ҳужжaтлaрини рeгистрaциягa тaйёрлaб, рeгистрaциядaн ўткaзиб бeрaр экaн. Нaрxи – 120.000 сўм экaн. Шу сaбaбли (пул ишлaш мaқсaдидa бўлсa кeрaк!) қoнундa кўрсaтилмaгaн ҳужжaтлaрни бeрмaс экaн. Бирoқ мeн янa ҳaрaкaт қилaмaн.

3) Лeнa ҳaнузгaчa кaсaлxoнaдa. Янa укoл қилишни бoшлaб юбoришди (OБСE вa БМТ вaкиллaри бoриб кўргaндaн кeйин укoл қилиш вa зўрлaб дoри ичиришни тўxтaтишгaн эди). Суд ҳукмигa кўрa бугун чиқиши кeрaк, бирoқ янa ушлaб қoлиши мумкин.

4) Мeн 11 мaйдa Мoсквaгa кeтaяпмaн. 12-14 мaй кунлaри у eрдa МXГ тузилгaнигa 25 йил бўлиши мунoсaбaти билaн xaлқaрo кoнфeрeнция бўлaр экaн. 15 мaйдa қaйтсaм кeрaк., нaсиб этсa.

5) Вeб-сайт-ни янa ишлaтдик, янa мaтeриaллaр қўя бoшлaдик.

Ҳoзирчa шулaр. Сaлoмaт бўлинг. Дўстлaргa сaлoм aйтинг.

Тoлиб

PROPOSAL

TO THE

JOHN D. AND CATHERINE T. MACARTHUR FOUNDATION

FOR THE

CONTINUED SUPPORT OF THE UNION OF COUNCILS-

CENTRAL ASIAN HUMAN RIGHTS INFORMATION NETWORK

Submitted By:

Micah H. Naftalin

National Director

Union of Councils

EXECUTIVE SUMMARY

Organization Description

Union of Councils and its Central Asian Human Rights Information Network

1819 H Street, NW, Suite 230, Washington, D.C. 20006

Phone: (202) 775-9770, Fax: (202)775-9776, E-mail: ucsj@ucsj.com

For thirty years the Union of Councils (UCSJ) has worked in non-paternalistic partnership with independent human rights activists in the FSU. The organization-s focus has been on promoting freedom of movement and fighting antisemitism as part of an overall campaign for security for FSU minorities, human rights, democracy, and rule of law. In Central Asia, UCSJ established human rights bureaus in Almaty (Kazakhstan) and Bishkek (Kyrgyzstan), and maintains a Washington and Moscow-based Central Asian Human Rights Information Network, which publishes widely distributed reports on human rights issues in the region.

 

Proposal Director (unpaid)

Micah H. Naftalin, UCSJ National Director

Proposal Co-Director:

 

Abdumannob Polat, Director, Union of Councils- Central Asian Human Rights Information Network (CAHRIN)

 

Brief Description of the Project

 

This proposal seeks continued funding from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation for the human rights monitoring, reporting, advocacy and network building activities of the Union of Councils and its Central Asian Human Rights Information Network in the three Central Asian states, primarily in Uzbekistan, but also in Tajikistan and Turkmenistan.

 

Funded under previous grants, the Kazakhstan International Bureau on Human Rights and Rule of Law (Almaty, Kazakhstan) and Kyrgyzstan-American Bureau on Human Right and Rule of Law (Bishkek, Kyrgyzstan), has become financially self-sufficient and funding is not being sought this year.

 

The project addresses many of the human rights needs of Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan, with a special focus on political prisoners, religious freedoms, advocacy of tolerance and dialogue to soften currently dangerous tensions in the region. Particular focus will be on Uzbekistan, where there are huge tensions between Karimov-s suppressive, but secular and open to the West government on one side and the radical opposition with Islamic and secular-democratic slogans on the other. The radical part of the Islamic opposition is struggling for the establishment of the theocratic state, they advocate radical anti-democratic, anti-Western and anti-Semitic views.

 

The documentation of human rights practices in this country, as well as materials from other Central Asian states, will be distributed throughout the region, in Moscow, Russia and internationally and on the Internet. All reports will be available for public review.

 

UCSJ developed the project to respond to the deteriorating human rights conditions and the continuing dictatorship in authoritarian Uzbekistan and in all Central Asia. Additionally, the weak condition of indigenous human rights organizations magnifies the need for a strong partnership between local activists and an American human rights organization

 

Total Project Budget: $67,700

Amount Requested: $670,700

Grant Period: 1 year since beginning of the funding

PROJECT DESCRIPTION

 

CAHRIN will continue to monitor, analyze and circulate accurate and balanced reports on human rights conditions and the political situation in Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan. Reports will be circulated in printed copies and electronically in Russian, English and, when possible, local languages. They will also be available on the Internet. CAHRIN will continue to call for tolerance and dialogue to reduce currently dangerous tensions in Central Asia and achieve peace.

 

GOALS AND OBJECTIVES

 

CAHRIN will circulate accurate and balanced human rights and political reports and news. Reports will be sent to most institutions and activists interested in political and human rights conditions in Central Asia, by e-mail and regular mail; they will also be available on the Internet.

 

To achieve this goal, CAHRIN will continue to monitor, collect, and analyze information on political and human rights conditions in Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan.

 

Activities related to Uzbekistan will be conducted both in the country, by providing support for the human rights network created over the last few years, and also from Moscow and US offices and by trips to Central Asia. Monitoring and reporting of human rights conditions in Tajikistan and Turkmenistan will be conducted mainly from the office in Moscow, by working with local activists and by trips to the region.

 

Other goals of the project include:

·      To continue supporting human rights monitoring units in Uzbekistan

·      To expand the monitoring, advocacy and reporting capabilities of human rights NGOs across Uzbekistan

·      To promote awareness, both domestically and internationally, of the human rights situation, including minority rights issues, in Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan.

·      To promote cooperation on behalf of achieving a civil society among human rights NGOs, media, and governmental officials in the regions of Uzbekistan, and to begin this process in Tajikistan and Turkmenistan.

·      To strengthen reporting on human rights and political developments in Central Asia, with a particular focus on Uzbekistan.

·      To increase dissemination of reports on human rights and the political situation in the region based on e-mail and the Internet. To enlarge the current database of related e-mailing lists and finish launching CAHRIN-s own Website.

 

PROJECT ACTIVITIES

 

Due to the severe human rights violations and authoritarian nature of the government of Uzbekistan, it is not feasible to open a fully functioning human rights bureau in that country at this time. The project will be conducted in close cooperation with local activists, including the Human Rights Society of Uzbekistan, as well as representatives of religious and ethnic communities. CAHRIN will work openly, but quietly, and will attempt to cooperate with the government as much as is safely possible.

 

Reports in English, Russian, and when possible, local languages, will be prepared and distributed to independent activists, governmental entities, international organizations and the media throughout the region and abroad, including Radio Free Europe / Radio Liberty, BBC, Voice of America, Internews, and other media institutions.. When possible, the materials will be provided to local and national government entities to promote greater adherence to the principles of human rights, democracy and rule of law.

 

STATEMENT OF NEED

 

Human Rights in Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan have deteriorated in recent years.

 

In Uzbekistan, CAHRIN and the Moscow-based Memorial Human Rights Center studied cases of 1,200 possible political-religious prisoners, 24 of whom died in jails and penal labor camps due to torture or ill-treatment, and six missing Islamic leaders. Human rights monitors estimate that there could be around 6,000 political-religious prisoners. In September 2000, the head of the Uzbek Supreme Court admitted that 2,000 people had been convicted for alleged crimes against the constitutional system, including calls to forcibly overthrow the government.

 

The country almost completely lacks freedom of peaceful statement, speech, political activity, media, and assembly. Independent human rights organizations are deprived official registration and legal status. Opposition and independent media does not exist, nor are true opposition parties allowed to operate.

 

Conditions in pre-trial detention facilities, prisons and penal labor camps are extremely inhumane. The police routinely plant narcotics, weapon cartridges (in the case of politically motivated arrests, also anti-government and/or unauthorized Islamic literature) into the pockets, cars and houses of suspects. Torture in order to obtain confessions or testimony against other suspects is widespread.

 

The current political, religious and social situation in Uzbekistan is characterized by dangerous polarization. The society is split politically and socially, including among the Moslem community. Intolerance towards other views is common among both state officials and the opposition, particularly among radical Islamists fighting against the secular government. Even among opposition leaders and activists who until recently have been considered to have a secular-democratic orientation, many switched to the Islamic movement.

 

The society has little tradition, experience and skills of peaceful and constructive work aimed to achieve more respect for human rights. Moreover, the society almost completely lacks skills, legacy and culture of dialogue between opposing views and realistic compromises among them.

 

The Islamic Movement of Uzbekistan, a radical group advocating the establishment of a theocratic state in the country, started a jihad, a holy war against governments of Uzbekistan and Kyrgyzstan. Hizbi-Ut-Tahrir (Party of Freedom), though there have been no credible report about its use of violence or calls for violence, similarly has extreme goals. It advocates a Caliphate, Islamic rule in the world. Both groups use radical anti-democratic, anti-Western, anti-American, and anti-Semitic slogans.

In 1999 and 2000, the Islmaic Movement of Uzbekistan launched incursions and hostage-taking operations in Kyrgyzstan and Uzbekistan. Over 100 civilians, soldiers and fighters have been killed and many more wounded. Confrontations between the Uzbek and Kyrghz governments on one side and armed Islamists may last for years.

 

Economic and social conditions are very difficult. Karimov and his government have nearly lost all their credibility they had gained with the population through their maintenance of stability. Many are turning to alternative political forces, particularly to Islamic ideas, with the hope that Moslem theocratic rule would eliminate or at least reduce currently high level of corruption, drug use, prostitution, and restore morale and ethical norms.

 

Additionally, in Uzbekistan, the extreme level of state control and constant government harassment has made all independent activity very difficult. The Human Rights Society of Uzbekistan undertakes human rights monitoring, reporting and advocacy activities, but its effectiveness is limited by a lack of resources and the government-s refusal to grant official registration. Thus, without freely functioning human rights organizations, human rights violations frequently go unreported and victims have no support throughout most of the country.

 

Tajikistan is slowly trying to recover after five years of civil strife. Though there is much more openness and freedom of statement, media, speech, political and human rights activity in this state, still the country has little order and peace.

 

Turkmenistan is the most closed state in the former Soviet Union with a government that has zero tolerance towards opposition views and criticism.

 

In Uzbekistan and Tajikistan, there are some v though very limited – opportunities for human rights monitoring and reporting, and also for advocacy for dialogue and tolerance, peaceful resolution of conflicts, and compromise. CAHRIN will use these limited opportunities in Uzbekistan and Tajikistan. In Turkmenistan, CAHRIN will work with underground reporters, and also will try to conduct open consultations with representatives of the government and society.

 

ORGANIZATIONAL CAPACITY

 

For thirty years the Union of Council for Soviet Jews (UCSJ, Union of Councils), a 501(c (3) organization, has worked in non-paternalistic partnership with independent human rights activists in the FSU. The organization-s focus has been on promoting freedom of movement and fighting antisemitism as part of an overall campaign for security for FSU minorities, human rights, democracy and rule of law.

 

In 1990, the Union of Councils was the first among Western human rights organizations to open a human rights bureau in Moscow. Since then, the organization and its now six bureaus in the FSU have monitored human rights violations, trained activists through seminars and conferences, and advocated for the victims of human rights abuses. Three more bureaus founded by UCSJ (in Kiev, Bishkek and Almaty), now leading human rights offices in corresponding states, became fully independent.

 

The Union of Councils and its Central Asian Human Rights Information Network focus on political prisoners, minority rights and inter-ethnic and inter-religious relations, freedoms of speech, press, religion and association, and the need for an independent judiciary.

 

In Central Asia, Union of Councils was the first Western human rights organization to hold important conferences and gatherings of local and international activists, closely monitor and report human rights conditions, and also to establish bureaus in Almaty and Bishkek.

 

With the support of the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the National Endowment for Democracy and USAID, Union of Councils created the central human rights institutions in Kazakhstan and Kyrgyzstan, currently leading human rights monitoring and advocacy offices in the region.

 

Since 1992, Union of Councils, with financial support from the National Endowment for Democracy, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, and to a lesser extent, USAID, has run the Moscow and Washington-based Central Asian Human Rights Information Network (CAHRIN). CAHRIN has collected information on human rights conditions in Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan, published its «Information Bulletin» in Russian (58 issues during the past eight years) and has issued dozens of reports in English and Russian which met with serious interest by experts. Since 1992, Abdummanob Pulatov has directed Central Asian Human Rights Information Network and is also the Chairman of the Human Rights Society of Uzbekistan.

 

The Union of Councils provides daily updates of news concerning Jews and human rights in the former Soviet Union on its webpage, Ошибка! Закладка не определена.. It also provides detailed reports from the Union of Councils and information about UCSJ programs and action alerts. The site averages approximately 2,000 hits per day, up from last year, when it averaged 1,200 hits per day.

 

Previous grants from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation sought funding for the Kazakhstan-American and Kyrgyzstan-American Bureaus on Human Rights and Rule of Law. However, these two bureaus are currently financially self-sufficient, but will continue to cooperate with the overall UCSJ network in Central Asia.

 

STAFF CAPACITY

 

Dr. Abdumannob Polat, director of the Union of Councils- Central Asian Human Rights Information Network, will lead all activities related to this project. He will provide overall supervision and editing of the reports, plan, prepare and lead consultations with the representatives of the religious and political groups, governments and international organizations.

 

Dr. Polat is a long-time human rights advocate and political activist. He is also the author of over 70 articles on human rights and political developments in Central Asia published in the US and many other countries, including several book chapters.

The well known human rights monitor and analyst and expert on Central Asia Vitaliy Ponomarev will lead project activities in Moscow. Mr. Ponomarev is the author of several books on Central Asian political and religious conditions with a focus on human rights abuses and harassment of Islamists in the region.

 

Dr. Tolib Yakubov, General Secretary of the Human Rights Society of Uzbekistan, is a well-known human rights monitor and advocate. He will play a significant role in planned project activities in Uzbekistan.

 

EVALUATION

 

Effectiveness of the project activities will be assessed by a review of quality and content of prepared reports and other documents and their circulation.

 

BUDGET

Item

Notes

Cost

Totals

Uzbekistan

 

 

 

 

 

Senior Correspondent

1/2 time-$150/month

$1,800

 

 

8 Correspondents

1/3 time-$25/month

$2,400

 

 

2 Scanners

$150/each

$300

 

 

1 Computer

 

$1,000

 

 

1 Fax machine

 

$300

 

 

1 Copier

 

$300

 

 

2 Printers

$300/each

$600

 

 

Computer Services (service, maintenance, repair, etc.)

 

$1,200

 

 

Compensation for use of residences as office

1/3 – $100/month

$1,200

 

 

Communications (Phone, Email, Fax)

1/4 – $100/month

$1,200

 

 

Travel (local, within Central Asia, within CIS)

 

$1,200

 

 

International Travel (1 trip, 20 days)

 

$2,000

 

 

Publication of Reports

 

$600

 

 

Honorariums (for information, reports, translations, etc.)

 

$3,000

 

 

Total Uzbekistan

 

$17,100

Moscow

 

 

 

 

Staff

 

 

 

Deputy Director

+ time – $400/month

$4,800

 

 

Editor

+ time

$125

$1,500

 

 

Administrative Assistant

+ time – $100/month

$1,200

 

 

Travel (Moscow – CA)

Per year

$2,400

 

 

International Travel (1 trip, 20 days)

 

$2,000

 

 

Office Rent

$250/month

$3,000

 

 

1 Computers

 

$1,000

 

 

2 Scanners

 

$250

 

 

1 Copier

 

$300

 

 

1 Printer

 

$350

 

 

Office Supplies

+

$600

 

 

Phone, Fax, E-mail, Internet

+

$600

 

 

Computer Services (Repair, maintenance)

 

$600

 

 

Printing Costs (2 books x 500 copies)

 

$1,800

 

 

Honorariums (for information, reports, translation, etc.)

 

$6,000

 

 

Moscow Total

 

 

$26,400

UCSJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Director (AP)

 

$14,000

 

 

Phone/Fax/E-mailing/Internet

 

$900

 

 

Supplies

 

$300

 

 

Translations, Editing, Research Assistance

 

$6.000

 

 

Travel

 

$1,000

 

 

UCSJ Total

 

 

$22,200

 

 

 

 

 

 

 

Project Total

 

$67,700

  

 

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s