2-МЕЛИ ҚОБИЛОВ

Бош Прокурори Р.Х.Кодировга

                                                                                        Узбекистон Республикаси

                                                       Бош Прокурори Р.Х.Коди-

                                                       ровга Узбекистон Респуб-

                                                       ликаси МХХ кумитаси ра-

                                                       иси Р.Р.Иноятовга .

 

                       Узбекистон Давлат руйхатидан утган ва утма-

                        ган инсон хукуклари химояси билан шугул-

                         ланувчи жамоат ташкилотларига собик Узб.

                         Рес. Олий ва Жиззах вилоят кенгашлари

                         халк депутати Жиззах шахридаги «Кутарма»

                         махалласи раиси айбсиз айбдор этилиб 10

                         йилга камокга суд хукми билан камок жазо-

                         сини батомон утаб камокдан озод булиб

                         чикган Жиззах шахар Кутарма махалла пер.

                         Гавхар 5чи уйда истикомат киладиган Коби-

                         лов Мели Ортиковичдан Узб.Респ.Бош Про-

                         куратурасининг Булим Прокурори   Адлия

                         кичик маслахатчиси Э.Г.Каниязовни мени

                         аризамга жавобига

 

                           ЭЪТИРОЗНОМА

 

         Булим прокурори Э.Г.Каниязов мени Узб. МХХсига кайси числода ва кайси №да кайд этилган ва кайси число

ва №да бош прокуротурага келиб тушган аризамга 2002

йилни декабр ойини кайси санасида жавоб берадиганлар

мен учун мавхум булуб колаяпди. 17/1-2001 йил раками нимани англатади ва нимага аризам жавобига число йук ?

Шикоят аризам   конун талабларида ва мухлатида куриб

мукамал текширилиб жавоб берилганми?

         Жавобда МК 64/21 собик бошлиги М.Шарипов айрим

нуксон камчиликлари хакидаги барча важларингиз жойига чикиб текширилди   дейилаяпди. Нимага мени иштироким-

сиз ? Куп марталар хар мурожиатимда ёзаман хар кайси

менга берилган маъмурий жазони алохида -алохида ишти-

рокимда Узб. Респ. Маъмурий хукубузарлик тугрисидаги кодексни   294 моддаси   талабида   текширилишини   талаб этган булсамда унлаб текширган ва мукаддам жавоб берган

прокурорлар шикоят аризаларни текшириш конун талаби

ва Бош прокурорни шу тугрисидаги буйругига зид равишда текширилгани аён булди.

         Фикримни исботи 12 май 1998 йил куни Шарипов М. ва уни зобитлари далолатнома тузулиб мендан   олинган

шахсий буюмларим ва продукцияларимни кайд   этишган

ва менга таълукли 40 банка Олмонияда чикарилган мол

гушти консервани имзолари билан кайд этилган.

     Шарипов М. Уни ригенамоги прокурори Алишер Ни-

шонов билан тугаллан жиноят содир этилиб менга ва (сеъ-

ейким)   бирга овкат етадиган шерикларимга таълукли бул-

ган ва бизни кариндошларимиз олиб келган у консерва-

ларни   Нишоновга ва прокурор Мухтор Мухаммедовга

бериб юбориб мени хеч асоссиз тухмат пратакол ёзиб им-

зога етти   суткага камаб ташлаб жиноят содир этганларни

нима сабабдан булим прокурори Э.Г.Каниязов нимага кур-

мадийкин тасодифанми?

         У киши малакали прокурор булганлари учун булим

Прокурори килиб тайинлаганларку. Вахоланки Узб. Респ.

Жазони ижро этувчи кодексининг 66 моддасида

           «Махкумларнинг енидан топилган фойдаланишга рухсат этилмаган нарсалар ва буюмлар муассосаси бошли-

ги карорига биноан олиб куйилади   хамда махкум озод булгунга кадар саклаш учун топширилади ёки йук килиб

ташланади ёхуд давлат фойдасига утказилади ва бу хак-

да тегишли хужжат тузилади. Нарса буюмларни давлат

фойдасига утказишни прокурор тасдиклайди.» Деб Олий

кенгаш конунни тасдиклаган.

         Шундай экан текширган прокурор Э.Г.Каниязов 40

банка Олмонияда   чиккан гушт консерва хар банкаси 800

граммдан булиб уша пайт адашмасам 860 сумдан булган бу   эса 40*860 = 34400 минг сум катта микдор эди. Гушт-

ли консервалар рухсат этилмаган махсулот сафига кирмас-

ди. Энди албатта бошка текширувчилар, шу консерваларни

лукмаларига еб узлаштирганларга чора курдириб ундириб  

бердиришар деган умиддаман ва мени гараз ва паст ният-

ларга эмишки «Электроника» 201 ёзув услубига эга магни-

тафон саклаганмишман.

       «Электроника» -201 магнитафонида микрафон урнатил-

маган булиб унга микрафон кушимча уланади. Вахолан-

ки бундай микрафон булмаган ва улайдиган «Гнездо»си              

йук килиб ташланган булган.

       Айблов протаколида эса айнан шу холат кайд этилган

булиб   7 сутка камок жазоси   Узб. Респ. ЖИКни 106 мод-

дасига зид   булди. Чунки бирон марта   менга мукаддам жазо тугур огохлантириш хам берилган булмай бир неча

рагбатлантириш учрашуви ташакурномалар ва «Уз касби-

нинг мохир устаси» деган муассасада ягона менга бундай рагбатлантириш берилган эди.

   Шарипов М. ва Нишонов А ларни менга мукаддам устимдан уларни фитначи хамкорлари Нуриддинов Хатам-

ни уйимдан ёздирган тухмат ёзувлари сабаби булиб уни

тухмати уз исботини топмасада унга Шарипов М.га Нишо-

нов Алишерларга   жазо курилиб мени шаним кадрим ин-

сонийлик хукуким тикланмай азоб чекиб колавердим. Ша-

рипов лавозимидангина озод этилиб бошка шу даражада-

ги лавозимдан кучирилиб жазосиз колганини нимага Ка-

ниязов курмади?

     З.Я.Рахматуллаевни мен ва бошка махкумлар интизо-

мий булимда утирганимизда айбсиз айбдор этилиб 1 фев-

рал 1999 йили   камерага И.И.Вазирини уринбосари Ражаб

Кодиров кириб бизларни интизомий булимда камераларда 16 * дан иссиклик паст булмаслиги керак бул-

сада ташкарида-3-15 булиб камераларда 40*60 очик темир

панжаралари туйниклар булиб камера ичлари бетон ва зах

булиб барчамиз касал булдик деб килган мурожиатимга.

« Мана янги бошлик мени узим ишонган одамимни» сен-

ларга бошлик килиб куйдим буни хам устимдан   ёзган «Жислик»га жунатиб юбораман улигингни хам кариндош

ларингтопаолмайди деб боекат берди. 10 дан ортик   ша-

хидлар бор   бу далилни нимага мени ва гувохларни иштирокида текширилмади?

     Албатта кайта   текширувга прокурор касамига содик

ходим тайинлониб бу далилни   текширади деб умуд бил-

дираман. Ражаб Кодировни рахнамолигида З.Я.Рахматул-

лаев Узб. Респ. ЖКнинг 210моддаси 3кисми «а,б»бандлари ва

бошка моддалари мажмуи билан айбли деб топилиб 18 йил

муддатга жазога хукм этилган булиб лекин уни рахнамочиси бир йил давомида махкумларга интизомий жазо бериб уларни

ечиб амнистияни куллатишга 300 АКШ доллоридан 100 дол-

лоргача ва ундан куп олиб 1000га якин махкумларни ва улар-

ни 10000лаб якин кариндошларини кон какшатган З.Я.Рахма-

туллаевни уз панохида асраб уни устидан ёзилган шикоятлар-

ни худди прокурор Г.Каниязов каби текшириб бор жиноятла-

рини яширтириб юрган Ражаб Кодиров жазодан кутулиб кол-

ган вахоланки мен Р.Кодиров З.Я.Рахматуллаевни куллаб содир этган жиноятни 5.03.2000 йили прокурор Чулпонов

Абдумуталга ёзиб бергандим уз ташаббусим билан 5 вараг-

да лекин ёзиб берган   сурок пратаколи хакида мен хабардор

этилмадим. Мен яна ариза ёздим. Мени шикоят аризамга 27.03.2000 йили 35/5 ракамли аризамга жавобда шундай ёзилган.

       «Сизни Тошкент вилояти прокурор номига йулланган

аризангиз вилоят прокуратурасида куриб чикилди.

       Аризада курсатилган барча важларингиз 64/21 сонли

ЖИЭМ   собик бошлигига жиноий иши тергови давомида

текширилиб   чикилади, хамда натижаси хакида сизга кушимча равишда хабар берилади.»  

       Тошкент вилоят прокуратурасини иктисодий жиноятчи-

лик   коррупцияга карши кураш булими бошлиги   вазифасини бажарувчиси 1чи даражали юрист М.Носиров

     Рахматуллаевни суди 24 июнь 2000 йилда бошланиб тугади хам лекин Ражаб Кодировни Рахматуллаев   билан хам-

корликда   содир этган   жиноятидан куткариб колишди.

     Ва Ражаб Кодиров узини махкумларга азоб бердириб конунбузарлик   харакатини давом этиб уларни манфаатларига

хак хукукларига жиддий зарар келтираверди.

     Э.Г.Каниязов жазо уташ даврингизда 1999йилнинг январида чунтагингиздан конунга хилоф равишда сакланади-

ган ашёлар топилган деб асоссиз ва конунга хилоф равишда мени   айблашди ва ашё нима эканини мавхум   килдираяпди.

Вахоланки,   агар уша ашёни яна нимани узгартиришмаган булишга тухмат далолатномаларини этишни мени чунтагимдан 200сум пул чикган эмиш. Кулгилигиси шундаки 15 январ 1999йил мени совук эштилмайдиган айбхона каме-

расига туйнуклари очик жойга камашаяпди. Камашдан олдин

инструкциядагидек хамма   кийимларни ечтириб хар бир тиник букик жойларини бирма-бир текшириб камерага киритади.

   17 январда эмишки мени чунтагимдан 200 сум пул чикди деб фитначи бошлиги капитан Осмонов Осмон бошчилигида

тухмат акси тушган булган экан ва 15 сутка камок беришди.

Майли шу пул чиккан булса   далолатномада купъюрац   №кайд   этилган булиб ЖИКни 66 моддаси талаби асосида МК 64/21ни бошлигини карори ва прокурорни санкцияси билан давлат хисобига утказилиб уни квитанцияси булиши ва менга нусхасини бериши керак эди. Бундай пул чиккан деб унлаб махкумларга интизомий жазо берилиб гараз максадларга иш-

латганлари   далиллар ва аник шахслар билан исботлайман. Ва калбаки хужжат тузиб Ички Ишлар Вазирини 28 декабр 1992 йилдаги   №481 буйругига хиёнат килиб интизомий тартиб бузарликни туркум жамоат кенгашида мухокама килиб уни узини эшитиб лозим булсагина туркум жамоа кенгаши маъмуриятга махкумга жазо беришни сураб   чикиши лозим булсада бари жазо бериш ва тухмат протаколини ва ТЖК   баённомасини узлари   белгилаб куйган ТЖК, ТДК раис-

ларига туркум бошликларига булмаган йигилишни ва мухокамани булди деб барча махкумларга жазо берилиши аник ва исботланган.   Факат текширувчи маъмуриятни фитна

харакатларини беркитиб келади.

     Бу важимни аник далиллар билан исботлаб бераман. Э.Г.Каниязов   «Айнан шу интизомий булимда сакланган махкум Х.Т.Салимов совукдан касаллик ортириб вафот этган

деган важингиз хам тасдикланмади деб кайд этишини узи у кишини умуман малакасизлигини ва текширишни мохиятини тушиниб   етмай иш кураётганидан аник дарак беради.

   Биринчидан Х.Т.Салимов шу интизомий булимда бутунлай сакланиши мумкин эмасди, чунки у айбдор булмай Тошкентдаги касалхонада даволаниб келган булиб тугридан-

тугри туркумга чикарилиши лозим булган.   Чунки у кон томир системаси   ва буйрак касали туфайли «сангородда»   даволаниб келган булгани учун мутлок иситилмайдиган совук зах ва туйнуклари очик айбхонада колдириш англи равишда жиноят. Чунки агар Салимовни   карантинда саклаш деса сангороддан текширувдан утиб юкимли касаллиги йуклиги учун жунатилган. Салимов Холмат 44ёшда эди          

мен ва бошкалар хам яхши билардик. Муассаса рахбарлари очикдан-очик амалдаги йурикномаларни бузуб жиноят содир

килсада нимага Г.Каниязов уни яширади. У совукдан касал ортириб вафот этган деган важингиз   хам тасдикланади дегани асоссиз. Исботим:

  1. Салимов Х. 2000йилни январ ойини биринчи ун кун-

лигида «сангород»дан кайтади ва   уни айбхонага яни иситилмайдиган зах ва туйнуклари очик камерага саклаша-

ди. Кундан-кунга совук   буйракларини ишдан чикиб оёклари

ишиб   иситмаси ошиб оёгида язва яралар пайдо булгандан

сунг санчастга адашмасам 16-17январда олиб чикишди. Уни

хамшахарларига дорилар ёзиб беришди мен санчасда даволанар эдим унга Азиз   деган врач капельница   килди

оёгини ишлари кайтиб узини яхши сизди. Лекин дори олиб

келтираолмагандан сунг карамай куйишди. Уни кулундай кичкириб етди. Чунки томирлари тиззани зах совук хонасида

буйраки билан ишдан чикиб булганди. Хуш юрак хасталиги-

дан вафот   этди деб Э.Г.Каниязов кайд этаяпди   шундай экан нимага уни Э.К.Г кидирилмади ? Уни 21 январ 2000   йили касаллардан пул йигиштириб Э.К.Г.   олиб келишиб шахардан килдирганди   шу жумладан мени хам.   Мени касаллик тарихимни очиб куришсин   ишонишмаса.

     21январ   2000йили кеч соат 20ларда 44ёшли Холматов Салим дод   чидаёлмаяпман   деб чинкириб 4соатча   ётди мен

бориб Азиз Душаев деган врач дежур эди Азизжон юринг жуда азобланаяпди Холмат деб бордим хозир деб келмади яна 20менутлардан   кейин бориб судраб олиб келдим чунки юзида улим белгилари пайдо була бошлаганди келиб пульсини ушлади ва чопиб таномаметр ва 1чи ёрдам дорила-

рини олиб келишга кетди келиб эшикда кириб шундай кули-

ни ушлаши билан   Салим Хни бошини кутариб унга енгил булсин деб дуо укиб турдим 99 Единг-а-а-а   номардлар дедию   жон берди боши кулимда осилиб колди врач Азиз

кочиб кетди ёнимдагилар иштирокида кузини юмдим ва энгагини оёгини богладим. Мархумларни гунохи албатта ёлгончи   товламачиларни тутади.   Уни касаллик варакасини обдон текшириш керак. Чунки уни юраги касал булса Э.К.Г

килиб даволашлари керак эдику. Сангроддан согайиб келиб совук айбхонада   касаллик ортириб улсада шу оддий текширувни хам удда кила олмаган     Прокурор ходимидан келгусида   кандай резултант кутиш мумкин?

       Асил талабда карантин биноси алохида булиб айбхонада уларни саклаши мумкин эмас. Айбхонани совуклигини билиш учун оддий бекабот метеостанциясидан   Салимов Х сангороддан даволаниб келиб тушган числодан то санчастга чиккангунча булган даврдаги обихавони совуклигини   берган маълумотнома асос булади. Чунки айбхона юкорида баён этганимдагидан иситилмаган. Барча махкумларни саклаб туриш шароит талаб даражасида эканлиги аник. Деб кайд этиши балким хозир шундайдир. Мен изох киладиган даврда хаттоки мен камокдан 8 октябр 2002 йилда чикканимча хам

Э.Г.Каниязов кайд этганидик эмас эди бу мутлоко ёлгон!

     Текширишди муассаса худудида махкумлар томонидан прокуротура органларига   юбориладиган ариза ва шикоятлар

учун прокурор томонидан куларланиб мухрланган алохида кути мавжуд булиб махкумлар хохлаган пайтларида прокурор номига ариза ёзиши мумкинлиги тугри мен шу камокхонада 1997 йил июльда 2000йил октябргача утирдим ва бошкалар

биламизку биринчидан хеч качон прокурор узи мухрлаб кутига кулф осгани бу чунчак. Кути бор лекин бу кутича

ташланган ариза шикоят кудукка тушди дегани мен узим неча марта ташлаб шу кутига бирон   натижа   курмаганман.

     Вахоланки буйрук бор хар куни махсус булим ходими муассаса рахбарларини уринбосарларидан биронтаси кабул килиш графиги бор. Шу пайтда арз ва шикоятлар маъсул ходимга топширилиб иккинчи нусхасига олганлиги тугрисида имзо куйдириб махсус булим ходимига берган арз ва шико-

ятларимни очикдан-очик юбормайман деб кулимга кайтариб берган. Бу тугрида бошкалар хам хабардор мен юкорида кайд этганларимни шахидлар билан исботлайман.

     Узб.Респ. И.И.В ЖИЭББбошлигининг биринчи » уринбосари    

А.Шодиевнинг конуний харакатлари юзасидан ёзилган важлар-

ингиз хам муассаса ходимлари ва жазо утаётган махкумлар-

нинг тушинтириш хатлари ва бошка холатлари билан рад этилиб тасдикланмади» -деб кайд этилиши мантикга тугри келмайди.

     Нимага текширув мен шикоят ёзсамда мени иштироким-

сиз утади? Кимлар оркали тескари нохак деб ёздириб ол-

гани аник. Штатный   лаганбардорлар уз шахссий манфаатла-

ри йулида хеч кандай адолатсизлардан кайтмайдиган махкумларни ва малакаси паст саёз малуъмотли ходимларни хам муассасада жуда яхши ишлатаолмади. Бк ёзув мирганлар асосий жамоани фикри эмас ва текширишни   адолатсиз бериклама ва чукур булмаган. Шунинг учун Г.Каниязов тек-

ширувига эътироз   билдириб текширувни депутатлар ва инсон хукукларини химоя килувчи ташкилотлар, хукук идоралари ходимларидан тузулган малакали комиссия азо-

лари иштирокида шахсан мени хам иштирокимда булишини

конститутцион хукуким амалдаги  конунлар   талабида сурайман.

     Э.Г.Каниязовни   барча мен ёзган далилларни мулозимлар-

ни химоячисини айланиб йук килиб булмайдиган вокия ходисаларни   далилларни йукга чикарганига матонат   билан чидайолишим мумкин эди лекин.

     «Узб.Респ. ИИВ.ЖИЗББ бошлигининг биринчи уринбосари

Абдикарим Шодиевнинг ноконуний харакатлари юзасида ёзган важларингиз хам муассаса ходимлари ва жазо утаётган махкумларнинг тушинтириш хатлари ва бошка холатлар   рад этиб тасдикланмади» – деб Каниязов Э.Г.ни чикарган хулосасини   мени шанимга тухмат деб Э.Г.Каниязовни тугал-

ланган шикояти содир этиб булди деб тушунаман. Ва айнан

шу далилни комиссия мени иштирокимда обдон текшириб

агар мени аризамда ёзган уз исботини топмаса мени жавобгарликга тортдиришини акс холда текширувчини деб

масалани катъий киламан.

       Чунки А.Шодиевни ноконуний эмас жиноий харакати мен учун азиз булган   хурматли   президентимиз Ислом Каримов-

ни номлари билан боглик эди. Шундай килиб А.Шодиев 8октябр 2000йили зонага отбайдан   кейин узи хеч кимсиз мен зам-нач.   уни по режиму деб художественный мастерскойга санчастга кириб махкумларни уни сузлар билан тиллаб сукиб безорилик харакатини килади. Айтишларича маст холда булади. (уни кайси зобит ва мулозим   ичган деб такитлайди прямой бошлигику) .

       Кейин 1чи , 2чи   туркумларга (мачит-библотекага) кириб 1чи ва 2чи туркумдаги президент Ислом   Каримовни «Асрларга тенг йиллар » туркумидаги у кишини сиймолари тушган суръат ва плакатларни рамка ичида ойналаганларни

девордан кучириб купориб ерга отади «нимага суръатларини

осиб куйибсанлар» деб. Мени тасавуримда руслар бежиз айтмаганлар «что трезвого в уме то учяного на языке»деб мен ва бошка махкумлар эрталабига А.Шодиевни бундай безорилагини билиб лол колдик. Ва мен бу холатни СНБ

ни компентетциясилигини учун Беговатни СНБ ходимини

подпалковник Саъдулла Валиевга хабар бердим. Президент

Каримовни синдирилган портрети ойналари ва бошка у киши

ни суръатлари бор гижимланиб йиртилган плакатларни 1чи 2чи туркум махкумлари библотекадагиларни салафан копчикларга далилий ашё килиб саклаб куйишганди. Менга улар курсатиб, Мели ака нима килаяпди бу Шодиев президентни душмани эканку дийишганлар тирик шахид уларни шахсий аник албатта бу А.Шодиевни жиноятини яширганлар ва шахсан А.Шодиевни узи. Юкоридаги кил-

мишига яраша айбдор жазосини олмаса бу мен учун чидаб булмас хол булади. Иштирокимда текширишини катъий тилаб коламан.

   Давом этаман зинадаги бундай холат шахсан Ражаб Кодировни   ва А.Шодиевни газаб алангасига миндирди

ва улар собик хукук идоралари булган уларни кирдикорларини очадиган гараз ва паст ниятларда уч олиш-

га киришди ва 21 декабр 2000йили зонага Ражаб Кодиров келиб махкумларни сочинг усган деб асоссиз уёт сузлар билан сукиб асабини бузиб хархаша килиб узини навбатдаги

режасини тузиб 21декабр 2000йили узини зулмкорликда тенги йук А.Шодиевни юборди. У айни руза хайит арафасида келиб махкумларни туркумлардаги чой кайнатиладиган газ печларига берадиган газ трубаларини кирктириб газсиз колдирди ва гайриконуний равишда хизмат лавозимини истимол килиб атайлаб махкумларга тегажоглик килиб «массавый беспорядок»ни сунъий равишда содир этилиб войска киритиб узига ёкмаганларни шу бохонада ортириб бошкаларини   зачинник деб каматиш эди. Лекин махкумлар уларни бу провакатцияларга иснод этишмади.

       Бу харакати хам ижобий самара бермагандан сунг А.Шодиев шу кунни кечки юклама пайти хамма 7туркум махкумларини саф туздириб сен шакалларни мен   на колени утказаман борингни олдим «командамни эшит» «садись на калени»деб давом этаман .Мен А.Шодиевни Президент Ка-

римовни сурат ва портретларини синдириб махкумларни килган хакоратлари ва атбойдан кейин гайриконуний равишда   кириб килган безорилик жиноят хакидаги ёзма аризамни штабни тезкор   булими   бошлиги   кабинетида СНБ

ходими С.Валиевга бериб вазиятни сузлаб бердим.

     Эртаси   яъни 10 октябр 2000йили Махмуд деган Тош.вилояти СНБ ходими келиб уни олдига мукаддам Тош-

кент шахридаги бир районни СНБсини бошлиги   булган Раззоков Шермуродни кайсиким очикдан-очик Президент Каримов номига ва уни кизи номига хакорат сузлар айтиб чиксам автомат олиб «ок уйга» бориб барига очеред куяр-

дим деб баралла биз собик СНБ ходимлари мени Казанов

Сафар, Шиповалов А.Г,   Норов Азаматни ва бошкаларни олдида гап килиб юрган ва хамиша биз унга танбех берар-

дик.   Сизга ярашмайди бундай гаплар СНБ номини булгаманг деб шу борада Норов Азамат уни   каттик сукиб

танбех бергани учун уни ёмон курарди.

     Раззоков Шермурод   ва маъмуриятни хизматкори булиб юрадиган Алматов Боходир ва бошкалар А.Шодиевни   содир

этиб тугашган жиноятини эмишки муассасани баркарорлиги-

ни куролмайдиганлар тукиб чикарган деб уртага бу вокияни

ёпишга палон казолар ва катта маблаг аралашиб шахсан Ражаб Кодиров рахнамолигида жиноят яширилиб колди.

Мен бу булган жиноятни узимга   буйрук берди. Сафда турганлар уни   олдида тиз чукишмади. У яна камандасини кайтарди лекин уни олдида яна тиз чукишмади.

   А.Шодиев киладиган жиноятини самаралигини сездида «майли мен сен шакалларни тиз чуктираман олдимда сенга ухшаган коровулбозордаги беш минг особо-опасныйларингни

тиз чуктирганман сенлар менга хечким» деди ва туркумларга

таркалишга рухсат берди.

   Бундай тахкирланишдан хурланиб азобга келган махкумлар 3,4,5,6 туркум махкумлари овкат ейишдан бош тортишиб СНБ, Прокурор   ходимлари   келиб улар билан учрашиб А.Шодиев ва Р.Кодировларни   жиноятларига чора куришларини талаб килишди бу охири ёмонликга   борадиган

вазиятни курган Абдукарим Шодиев   3-4 туркумбиноси олдида тиз чукиб кечирим суради. Махкумлар уни юзига туфлашиб   уни шаънига ва кишини кизлари номига уят сузлар билан хакорат килишсада у «мени кечиринглар»деб ёлвораверган.   У ерда булган кариялар йигитларни тинчлан-

тириб бирон калтис харакат килмасликка чакириб туришган.

   А.Шодиевни куз ёши ила килган илтижо ёлворишидан сунг махкумлар овкатга боришган ва талабларидан кайтган.

     Шу булиб утган инцендентни келиб чикаришини ташабускори   Р.Кодиров ва А.Шодиев булишсада кейинча 10дан ортик махкумларни «Тоштурма»га эмишки вазиятни баркарор булишига улар сабабчи булганлар деб тез кунда барчасини бир зумда автоуловда олиб кетишиб уларга босим утказиш борасида хукук идораси системасида ишламаган жиноятчилар билан бир камерага куйишиб юрикнома буйрук,     конун талабларини бузишган. Юкорида Р.Кодиров, А.Шоди-

евларни содир этган конунбузарликларини ва хурматли Пре-

зидентимиз номларини хакоратлаб тахкирлаб суръат, портрет-

ларини   юлиб йиртиб рамка ойналарини синдирган холатлар-

ни шохидлари билан биргаликда исботлаб бераман.

       Яна кайд этаманки ЖИЭББ системасида бир ишлаб йулга куйилган фитна тузими бор. Бул хам булса ким пок соф Президентимиз содик булган кимсалар устидан уларни махкумлар ичида   игво, тухмат, фитна уюштириб юрувчи 100га якин хар хил тоифадаги хизматларини бажарувчилари бор ана шулар хар кандай текширувни окни-кора деб булган холатни булмади деб керак булса аксини килиб виждони сотиб шахидлик бераолишади ва энг осон йули улар учун соф пок одамдан уч олишни шундайлардан соф пок махкумни устидан Президент Каримов сиёсатига карши деб керак булса   унларидан «слобшение» ёзма курсатма олишга улар кодир ва Президентимизга содикларни душман образига киритиб душманларни эса яхшилар сафида саклайдиган уста ва уз лавозимлари ваколати доирасида шундай кабихликларни ташкил этишни устаси фарангидир Р.Кодиров ва   А.Шодиевлар. Юкорида баён этганларимга комиссия туздириб мени иштирокимда барча далилларни текширтири-

лишини конститутцион ва амалдаги конун талаблари асосида сурайман деб;                      

 

                                                Мели Кобилов Ортикович.

                    

      

                                                                                                                                  

                                                                                

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s