НОСИР ЗОКИР

Носир ЗОКИРга ХАТ

Ассаломуалайкум, Носирхон!

Сог-саломатмисиз? Холисхон, йигитлар ва набиралар омон-эсон юришибдими? Уларнинг барчасига менинг дуойи-саломимни етказинг. Хаммаларингизни Навруз байрами билан муборакбод этаман ва Аллохдан сизларга бахт-саодат тилайман.

Мен икки масала буйича Сизга мурожаат ёзаётирман.

м1) Хукукбонликда

№А: «Болалар хукуки» ва

№Б: «Йигилишлар утказиш ва ассоциация (уюшма)ларга бирлашиш эркинлиги»

алохида ахамиятга эга – буни яхши биласиз. «Болалар хукуки»ни (№А) химоя килиш, айникса хозирги, яъни дунёнинг пахта сотиб олувчи ва ундан турли махсулотлар тайёрловчи энг йирик корпорациялари Узбекистон пахтасини сотиб олишга бойкот эълон килган пайтда, катта ахамиятга эга. Узингиз курдингиз, Узбекистон хукумати сузида турмас экан: бугун Ш.Мирзиёев хокимларга «Ким болаларни пахта теримига хайдаса, жавобгарликка тортилади» деса, бир хафтадан сунг болаларни ёппасига пахта теримига хайдашар экан.

Иккинчи масала (№Б) мухимлиги буйича биринчиси (№А) дан колишмайди: турли сиёсий-ижтимоий ташкилотлар тузиш, уларни давлат руйхатидан эркин утказиш ва уларнинг турли тадбирларини эркин утказиш мамлакатда кандай ахволда эканини сиз яхши биласиз. Шу икки масалада курук гапириш эмас, балки амалий иш килиш, яъни конкрет проектлар килиш керак. Менинг таклифим:

п1) Секин-аста хар бир вилоятда болалар хукукини химоя килувчи ташкилотлар тузиш керак, – ишни, масалан Наманган, Жиззах ва Самарканд вилоятларида бошлаш мумкин. Бу уч ташкилотнинг хар бири:

а) факат битта вилоят худудида фаолият курсатиши;

б) уз номи ва уставига эга булиши;

в) 10-15 аъзоси булиши;

г) уларнинг орасида мониторинг олиб борадиган 3-4 таси йулкира ва еб-ичиш учун (пахта мавсуми даврида – 2-3 ойга) маош олиши керак.

Бу ишга прогрессив кайфиятдаги фермер ва укитувчиларни жалб этиш максадга мувофик деб уйлайман.

Бир ташкилотнинг номи, масалан, «Болалар – келажак!» булиши мумкин, бошкаларига хам ном топса булади. Устав бир, максимум – бир ярим сахифа булиши керак, улар бир-биридан бироз фарк килиши, уларда УзР «Мехнат кодекси»нинг 240 ми, 241 ми, аник эсимда йук, моддаси, болалар хукуки буйича Узбекистон хукумати ратификация килган халкаро хужжатлар курсатилиши керак. Регистрация учун хужжатлар вилоят адлия бошкармасига топширилади. Хужжатлар иккита конун асосида тайёрланади – мен уларни сизга юбораман.

Агар вилоят адлия бошкармалари рад этса, у холда бу №Б учун материал булади, яъни хукумат фукаролар эркин равишда нодавлат ташкилотларини тузишга йул куймаётганига яккол ва конкрет мисол булади.

Хозир аксарият халкаро ташкилотлар хукумат томонидан болаларни укишдан колдириб, соглиги ва маънавиятига ёмон таъсир этувчи мехнатга жалб килинаётгани масаласига каттик эътибор каратишган. Шунинг учун хам Узбекистон хукумати саросимага тушиб колди. Хукумат 2008 йил пахта териш мавсуми арафасида БМТнинг мажбурий болалар мехнатининг огир формасини кораловчи бир Конвенциясини ратификация килди (Конвенциянинг тулик номи эсимда йук, бирок уни топиш кийин эмас).

Ишни нимадан бошлаш керак? Биринчи кадам – бир проект тузиш керак булади. Проектнинг номи, масалан, «Наманган вилояти худудида фаолият олиб борувчи, БМТнинг Узбекистон хукумати имзолаган (фалон) Конвенцияси талабларининг вилоят идоралари томонидан бажарилишини мониторинг килувчи «Болалар – келажак!» номли нодавлат нотижорат ташкилотини тузиш» булиши мумкин. Проектга Сиз ёки Зохидхон рахбар булиши мумкин. Проектнинг харажатлар кисмида проектни амалга оширувчи 3-4 одамнинг маоши, пахта терими давомида мониторинг олиб борувчи 4-5 одамнинг маоши (сентябр-ноябр ойларига), оргтехника, когоз, картриж (ва хоказо)лар курсатилиши керак. Бу проект грант олиш учун бирор халкаро донор ташкилотга юборилиши керак. Проект УИХЖ номидан йулланса, уни молиялашга биз ёрдам курсатишга харакат киламиз.

Иккинчи кадам: ташкилот уставини ёзиш ва ташкилотнинг умумий мажлисини утказиш (Ташаббус Гурухи конун буйича 10 одамдан иборат булади; умумий мажлис 11-12 одам иштирокида утказилиши мумкин). Умумий мажлисда устав мухокама килиниб, кабул килинади. Ташкилотни давлат руйхатидан утказиш учун вилоят адлия бошкармасига кандай хужжатлар топширилиши конунда курсатилган.

Саволлар булса, ёзсангиз, мен жавоб беришга харакат киламан.

Иккинчи масала.

Хабарингиз бор экан, 12 март куни «Эзгулик»нинг баёноти таркатилди. Унда демократик жамоатчилик мамлакатда вазиятни яхшилаш максадида бирдамликка чакирилган. Баёнотга икки хил ёндошиш мумкин: 1) унинг мазмунига хеч кандай эътибор бермай, «Ана, фалон ташкилот шунака ташаббус билан чикибди, хозирги огир шароитда уни куллаб-кувватлаш керак!» дея ташаббускорга караб юзланиш мумкин; 2) баёнотнинг мазмунига диккат килиб, у нима максадда, аникроги, кимнинг максадини кузлаб ёзилганига эътибор бериш мумкин. Баёнот чикмасдан бироз аввал менга АКШдан Гулом Умаров (камокдаги Санжар Умаровнинг угли) телефон килди ва биз уч соат давомида таркатилажак баёнот хакида гаплашдик. У АКШнинг бир ташкилотидан катта бир грант олган экан. Бу грант буйича у Узбекистонда мухолифат партиялар ва хукукбонлик ташкилотлари вакилларидан бир комиссия ташкил килиб, турт сиёсий махбус, – Санжар Умаров, Юсуф Жума, Аъзам Тургунов ва Солижон Абдурахмонов, – ларни озод этиш учун курашишни йулга куйиши керак экан. Мен ажабланиб сурадим: «Сиёсий махбуслар туртта эмас-ку, уларнинг сони 30 дан ортик, битта УИХЖнинг 9 аъзоси, шу жумладан менинг куёвим хам камокда ётибди. Нега улар четда колиб кетиши керак?». У менга: «Грант берган ташкилот грантни факат шу туртта сиёсий махбус учун берган, кейинчалик 1-2 тасини кушиш мумкин» деб жавоб берди ва ишни бошлаш учун аввал бир баёнот чикариш керак, деб айтди. Мен: «Шу баёнотни УИХЖ чикариши мумкин, биз тайёрмиз» дедим. Бирок у: «Баёнотни «Эзгулик» буйнига олди» деди. Мен «Эзгулик»нинг бу ташаббусини ёкладим ва комиссия ишида катнашишимизни айтдим.

«Эзгулик»нинг баёноти мени салкам тилдан колдирди: мен шу пайтга кадар бундай бебурд баёнотни курган эмасман! Демократик кучларни бирдамликка чакирувчи баёнот тамоман холисликка асосланган булиши керак, ташаббускорлар каттами, кичикми, 17 йил илгари тузилганми (мас., УИХЖ каби) ё кеча тузилганми, бундан катъий назар, хамма ташкилотга бир хил назар (хурмат) билан караши керак. Шу холисликни Сиз сездингизми баёнотда? Мен мутлако сезмадим. Мен куп баёнотларни курганман. Уларда мурожаат этилаётган ташкилотларнинг номи ё умуман келтирилмайди (биттаси хам), ёки хаммасининг номи келтирилади. «Эзгулик»нинг баёнотида учта давлат ташкилоти (гуёки инсон хукукларини «химоя» килувчи) ва учта нодавлат ташкилотининг номи келтирилган. Энг кизиги, А.Саидов, С.Рашидова ва вилоят адлия бошкармалари кошида ташкил этилган инсон хукукларини «химоя» килувчи ташкилотлари вакилларини «Эзгулик»нинг давра столи атрофида тупланиб БИРЛАШИШга чакирилган! Бу ташкилотлар бирор инсоннинг хукукини ХИМОЯ килганини Сиз эшитганмисиз? Узбекистонда туриб, мен шу ташкилотлар (уларнинг энг биринчиси, – Омбудсман, – 1996 йил охирида тузилган) бирор инсонни химоя килганини эшитмаганман. А.Саидов ва С.Рашидоваларни халкаро конференцияларда катор марта курганман ва уларнинг нуткини эшитганман – хамма вакт ЁЛГОН гапиришган!

Кейин эшитимча, Гулом Умаров менга телефон килмасдан бир неча кун олдин Абдурахим Пулатовнинг уйида у билан гаплашган экан. Демак, «Эзгулик»нинг тутуруксиз баёноти эскизини А.Пулатов ёзган, унга В.Иноятова бирор нарса кушган булиши мумкин.

Мен кеча «Эзгулик» сайтини очсам, унда УИХЖнинг мен ёзган баёноти куйилган булиб, табиий, у танкид килинган хамда бу танкид уринли эканлигини курсатиш максадида «Серкуёш Узбекистон» коалицияси ва УИХЖнинг Наманган вилоят булимининг «Эзгулик» баёнотини куллаб-кувватловчи баёнотлари келтирилган. Гулом Умаров билан мен илгари таниш булмаганман, у билан факат бир марта гаплашдим. У мен ва УИХЖ учун бегона одам. Бирок Сизнинг баёнотингиз мени ажаблантирди. «Эзгулик» сайтида УИХЖнинг баёноти учун В.Иноятова мени «каттик» танкид килган. Мен УИХЖнинг баёнотида 5 та масалани кутарганман, бирок у уз танкидида шу масалаларнинг бирортасига хам жавоб бермаган ва умумий гаплар билан чегараланган, холос, чунки у мен куйган саволларга жавоб бера олмайди. Менинг саволларимга жавоблар А.Пулатовнинг «Харакат» сайтида «мана мен» деб турибди.

Хозирча хайр. Худонинг панохига.

Хурмат ила Толиб акаман

 

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s