14-БАЁНОТЛАР, 52-СЎЗ ВА МАТБУОТ ЭРКИНЛИГИ

05.04.25-СОБИРЖОН ЁҚУБОВГА ОЗОДЛИК

ИНСОН ХУКУКЛАРИНИ ХИМОЯ КИЛУВЧИ ТАШКИЛОТЛАР

ФЕДЕРАЦИЯСИНИНГ ЖУРНАЛИСТ СОБИРЖОН ЁКУБОВНИНГ ХИБСГА ОЛИНИШИ БУЙИЧА БАЁНОТИ

 

11 апрель куни Тошкент шахар ички ишлар бошкармаси ходимлари томонидан ёш, иктидорли, юкори ахлок-эътикодли журналист, «Хуррият» газетаси мухбири Собиржон Ёкубов хибсга олингани маълум булди. Хозирги кунда у мазкур муассаса хибсхонасида сакланмокда ва тергов килинмокда. Узбекистон тергов органларида кийноклар оммавий ва мунтазам кулланилишини хисобга олганда, Собиржон Ёкубовга нисбатан кийноклар кулланилаётгани эхтимолдан узок эмас. Унга хукук-тартибот органлари Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 159-моддаси (Узбекистон Республикасининг конституциявий тузумига тажовуз килиш) буйича айб куйилмокда.

 

Зуравонликка асосланган сиёсий тузумлар хамма вакт ошкоралик, эркин суз ва матбуотдан оловдан курккандай куркишган. Информация хар кандай тусикларни енгиб утиб халк орасида яшин тезлигидай таркалаётган хозирги пайтда бундай тузумлар айникса уз такдиридан каттик ташвишга тушмокда.

 

Грузия, Украина ва Киргизистон мисолида авторитар тузумлар уз даврини яшаб утаётгани яккол кузга ташланди. Бирок, Узбекистон эркин суз ва матбуотни бугиш буйича хамон биринчи сафларда кетмокда. «Келажаги буюк» Узбекистон рахбарлари факат суз ва матбуот эркинлигни бугибгина колмай, узларининг юнг босган кулларини мустакил, халкка хакикатни етказишга уринаётган журналистлар томогига олиб бормокда.

 

Агар Узбекистонда лигитим конституциявий тузум булса, унга биринчи навбатда мамлакатнинг АСОСИЙ МИРШАБИ Зокир Алматов, АСОСИЙ АЙГОКЧИСИ Рустам Иноятов хамда уларнинг кул остида хизмат килаётган бехисоб, жамият баданига зулукдай тармашиб олган миршаб ва айгокчилари тажовуз килишмокда. Хозирги кунда фукаролар орасида хукумат сиёсатига нисбатан шаклланган оммавий норозилик айнан ана шу одамларнинг хизматидир.

 

Собиржон Ёкубов узбек журналистлари орасида биринчи булиб украиналик журналист Г.Гонгадзе улими хакида узи ишлаётган газета сахифасида хакконий макола чоп этган журналистдир. Узбекистон хукумати «терроризмга карши кураш» бахонасида тиш-тирноги билан исломни чегаралашга харакат килаётган бир пайтда хаж сафаридан кайтган Собиржон Ёкубов Аллохнинг мазкур курсатмасига багишланган «Хаёт орзуси» маколасини чоп этди. Бундай журналистларнинг унтаси эмас, хатто биттаси хам Узбекистон хукуматига ортиклик килади.

 

Узбекистон мустакиллигининг биринчи кунларидан бошлаб сиёсатини КАТТА ЁЛГОН устиган курган ва уз матбуоти, радио-телевидениеси ёрдамида халкни тинимсиз лакиллатаётган хукумат учун хакикатни айтаётган журналист катта хавф тугдиради, хукуматдаги одамларнинг хузур-халоватини бузади, ёлгон сиёсатини фош килади. Энг асосийси бундай журналистлар халкннг кузини очади.

 

Хур фикрли Собиржон Ёкубовдай журналистни камаб Узбекистон хукумати уз инкирози томон яна бир катта кадам ташлади. Давлат рахбари И.Каримов, унинг ишончи хисобланган З.Алматов, Р.Иноятов, Ш.Мирзиёев ва бошкалар тарихнинг объектив ривожланиш конун-коидаларини хеч качон тушунмасдан утишади, халкка утказилаётган хар кандай зулм охир-окибат узларига карши ишлашини тушуниб етмайдилар, тарих сабокларидан хулоса чикармайдилар.

 

Инсон хукукларини химоя килувчи ташкилотлар Собиржон Ёкубовнинг такдирига бефарк караб тура олмайдилар. Биз ёш, талантли ва куркмас журналист Собиржон Ёкубовнинг хибсга олинишига уз норозилигимизни билдирамиз ва уни дархол озод этилишини талаб киламиз.

 

Собиржон Ёкубов озод этилиши ва тулик окланиши билан бир пайтда унга нисбатан нохаклик утказган ва провокация уюштирган одамлар жавобгарликка тортилиши лозим.

 

Собиржон Якубовга – ОЗОДЛИК!

 

Тамара Чикунова – «Оналар кийноклар ва улим жазосига карши» ташкилоти раиси

 

Искандар Худайберганов – «Демократик ташаббуслар маркази» рахбари

 

Толиб Ёкубов – «Узбекистон Инсон Хукуклари Жамияти» раиси

 

Полина Браунерг – «Махбуслар хукукларини химоя килиш кумитаси» раиси.

 

25 апрель 2005 йил

 

 

 

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s