«Оналик ва болаликни мухофаза килиш» лойихаси

Сирдарё вилоятида «Оналик ва болаликни мухофаза килиш»

лойихасини амалга ошириш юзасидан

 

БАЁННОМА

 

А. Грант бўйича мурожаат килаётган ташкилот хакида маълумот

 

  1. Адреси, телефон ва факс ракамлари, электрон почта адреси:

 

707000, Сирдарё вилояти, Гулистон ш.,   3-мавзе 16-уй 2-хонадонда яшайди  

 

  1. Ташкилотнинг юридик макоми, рўйхатдан ўтган вакти (ташкилот рўйхатдан ўтган бўлса, рўйхатдан ўтганлик хакидаги гувохноманинг нусхаси илова килинади)

 

Ўзбекистон Инсон Хукуклари Жамияти (УИХЖ) Гулистон шахар булими     РУЙХАТДАН УТМАГАН

  1. Проект рахбари хакида маълумот (кискача таржимаи холи)

Озода Ёкубова 1979 йил Тошкент шахрида   тугилган     миллати   ўзбек,   малумоти   урта махсус  

  1. Ташкилотнин кискача тарихи:

 

Ташкилот уз фаолиятини качон бошлаган? – УИХЖ Гулистон шахар булими   ўз фаолиятини 2004 йил ЯНВАР   ойидан   бошлаган. Унинг биринчи раиси Озода Ёкубова .

 

Ташкилот фаолиятининг асосий йуналишлари – Ижтимоий-сиёсий хаётнинг барча: сиёсий, ижтимоий, иктисодий, маданий ва бошка сохаларида инсон хукукларини оналар ва болалар хукукларини химоя килиш . Инсон хукуклари оналар ва болалар   хукукларини бузилиши буйича маниторинг ўрнатиш   улар хусусида маълумотномалар хамда бюллетеньлар чиқариш ва таркатиш

 

Маблаглар манбаъи – Фукаролар, ташкилотларнинг ихтиёрий хайриялари, халкаро донор ташкилотларнинг грантлари.    

 

 

           Б.   Лойиха баёни ва уни асослаш

 

1. Масалани аниқлаштириш

 

Узбекистонда Оналик ва болаликни   мухофаза килиш бойича бир канча тадбирлар   утказилмокда   лекин айрим уз ишига совукконлик   билан караётган кимсалар   томонидан   бир канча конунбузарликлар юзага   келмокда бунинг окибатида канча оналар   ва болалар   хаётдан куз   юммокда. Бир каняа болалар тугилгандан сунг   уз оналари кулларига кайтмай   улмокда .ўзбекистон учун   жахон хамжамияти томонидан   бир канча   микдордаги маблаглар ажратилган   лекин уларни ишлатилиши   каттва   талон тарож     оркали узлаштирилиб   юборилмокда .

Шу сабабдан Гулистон шахар Инсон хукуклари жамияти Сирдарё вилоятида Оналар ва болалар хукукларини   паймол этилиши бўйича жуда кўп фактик материал бериши мумкин.

Мониторинг натижаларига кура УИХЖ   Гулистон шахар Булими Оналик ва болалик хукуклари паймол килинганлиги тугрисида фактлар асосида малумотномалар ва бюллетенлар чикариши мумкин .

 

2. Мақсадни ойдинлаштириш

 

Ушбу лойиµани бажаришдан мақсад давлат органлари ва давлат шифохоналари томонидан Оналик ва болалик хукуклари паймол килинаётганлиги фактлари йигиш ва уларни малумотномалар бюллетен холда чикари ш ва таркатишдир .

  1. Мақсадга эришиш воситалари

              

а)   Харакат Худуди: Мониторинг Сирдарё вилояти худудида жойлашган туман ва шахарларда   олиб борилади.

 

б) стратегик максад:   Шифохоналарда оналик ва болаликка болган этиборни кучайтириш

 

давлат томонидан бунга этибор каратилишига   эришиш

в) дастлабки анализ: УИХЖ Сирдарё вилояти Гулисмтон шахар булими томонидан   оналик ва болаликни мухофаза килиш   хукуклари бузилиши фактлари тупланган ва яна   бу борада ишлар олиб борилмокда      

г) стратегия режаси: Шифохоналар ва давлат томонидан оналик ва   болаликни   хукуклари поймол килинишига оид     фактлар оркали малумотномалар ва бюллетенлар чикариб халкаро ташкилотлар ва хукумат ташкилотларига таркатиш йули билан       бунга чек куйиш

 

д)   Иш режаси:  

 

 

Бажариладиган ишлар

 

Бажариш муддати

Бажарувчи масъул шахс

1

 

 

 

2

 

 

 

Сирдарё вилоятида   болалар ўлимига оид   фактлар   йигиш ва   маниторинг   ўрнатиш

 

 

Сирдарё вилояти   худудида оналар хукукларини   паймол килинишига оид   фактлар йигиш

 

Йил давомида

 

 

 

Йил давомида

 

Лойиха рахбари

 

 

 

 

 

Ёрдамчи

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

оналик ва болаликни мухофаза   килиш   хукуклари бузилиши   фактлари

 

 

 

Йил давомида

 

 

 

 

 

Ёрдамчи

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифохоналар ва   давлат томонидан оналик   ва   болаликни   хукуклари   поймол килинишига оид       фактлар оркали малумотномалар ва   бюллетенлар чикариб

 

 

Йил давомида

 

 

 

 

 

 

 

Ёрдамчи

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Бюллетеньлар чикариш

 

 

Йил давомида

 

Ёрдамчи

 

 

 

                          

1. Лойиҳани баҳолаш: лойиҳанинг қийматлилиги, нима учун ушбу лойиҳага молиявий ёрдам кўрсатилиши лозим, у Ўзбекистоннинг ривожланишида қандай ўзгаришларга олиб келиши мумкин 

 

 2. Лойихадан кутилаётган узоқ муддатли эффект. Шифохоналар ва давлат томонидан оналик ва   болаликни   хукуклари поймол килинишига оид     фактлар оркали малумотномалар ва бюллетенлар чикариб халкаро ташкилотлар ва хукумат ташкилотларига таркатиш йули билан       бунга чек куйиш  

  

В. Лойиҳа бюджети.

 

 

Харажатлар баёни

Бир бирлик бахоси

 

Миқдор

Давом этиши (ой)

 

Умумий бахо

1.  Иш хақи:

а) Лойиха рахбари

б) Информация тўплаш бўйича ёрдамчи

———————————-

ЖАЪМИ:

 

     80 $

     55 $

      

           1

           1

 

12 ой

12 ой

         960 $

         660 $

 

 

—————–

       1620 $

 

2. Асбоб-ускуна

 

Факсимиль аппарат

Сканер

Ксерокс

Модем

Принтер

Компьютер

Диктофон

Фотоаппарат

Камера                    

———————————

ЖАЪМИ:

 

300 $

250 $

800 $

100 $

350 $

1000 $

70 $

50 $

     800$

————-

    2820 $

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

300$

250$

800$

100$

350$

1000$

70$

50$

         800$

——————-

2820 $

3. Бошқа харажатлар

 

қоғозлар

 

Интернет алокаси харажатлари

 

Телефон, факс ва

почта харажатлари

———————————-

ЖАЪМИ

 

100 $

 

 

1000 $

 

150 $

  

 

———–

1250 $

  

 

 

 

Битта   компьютер Интернетга уланади

 

12 ой

 

 

12 ой

 

12 ой

 

 

100 $

 

 

1000 $

 

150 $

 

 

—————–

1250 $

Общая стоимость проекта

 

 

 

5710 $

 

Барча харажатлар:                                                          5710 $

 

Сўралаётган маблаг:                                                        5710 $

 

 

            

 

 

Лойихани тузувчи                           Озода Ёкубова  

;